Wat is curatele?

Curatele is bedoeld voor mensen, die hun persoonlijke en financiële belangen niet meer kunnen behartigen. U kunt hierbij denken aan mensen met verslavingsproblematiek, dementie, psychiatrische problematiek en verstandelijke beperking. Ook dient te zijn vastgesteld dat iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Waarom curatele?

Curatele is een beschermende maatregel. Het is voor mensen die beschermd moeten worden tegen zichzelf of voor anderen, die misbruik van hen proberen te maken. Mensen kunnen door een psychische ziekte bijv. onverantwoorde uitgaven doen, waardoor ze in de schulden raken. Het is ook voor de persoonlijke belangen zoals verzorging, verpleging en behandeling.

Voor wie?

Het is voor mensen, die op het gebied van verzorging/ verpleging ondersteuning nodig hebben en hulp kunnen gebruiken bij hun financiën. U kunt denken aan mensen met psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, dementerende ouderen, verslaving etc.

 

Het proces van aanmelding tot ondercuratelestelling

Bij een aanvraag voor curatele zal de rechter u altijd willen zien en spreken. Het proces voor en na de zitting is hetzelfde als bij bewindvoering. Zie link Proces van aanmelding tot bewind & wat gebeurt er na de zitting?

Werkzaamheden curator

Het is de taak van een curator om zowel de financiële- als de persoonlijke belangen van een cliënt te behartigen.

De curator richt zich op uw financiële situatie, maar is tevens verantwoordelijk dat er zorg ingeschakeld wordt indien u dit nodig heeft. Als u zorg ontvangt of in een instelling verblijft, zal de curator ook betrokken zijn bij behandelplanbesprekingen, overleg met behandelaars etc. Indien dit nodig is, zal de curator contact hebben met artsen, hulpverleners en familie.  

De curator stelt een curateleplan op. Hierin staan o.a.: het doel van de curatele, de gemaakte afspraken en de bereikbaarheid van een curator vermeld. Voor noodgevallen zijn wij 7 dagen per week bereikbaar. 

Wat betreft de financiën van een cliënt voert de curator dezelfde werkzaamheden uit als een bewindvoerder. Een curator heeft een extra mogelijkheid om een koopovereenkomst van een cliënt (curandus) te vernietigen (ongedaan te maken). Aangezien iemand, die onder curatele is gesteld handelingsonbekwaam is en niet zelfstandig rechtshandelingen (zonder toestemming van de cuartor) mag verrichten. Dit kan voorkomen, dat een cliënt in de schulden raakt.

Wilt u hier meer over lezen over financieel beheer.

Tarieven en kosten

In de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn de tarieven terug te vinden. (Deze zijn vastgelegd in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek). Voor meer informatie over de hoogte van de tarieven kunt u onderstaande link raadplegen.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2021-01-01

Wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau en uw vermogen niet hoger is dan de vermogensgrens, dan krijgt u de kosten voor curatele volledig vergoed door middel van bijzondere bijstand van de Gemeente. Wij zullen dit voor u aanvragen als u hier recht op heeft.

9 + 9 =